Lög NFMH

 

1. ALMENN ÁKVÆÐI

 

1.1. Nafn félagsins er Nemendafélag Menntaskólans við Hamrahlíð (NFMH).

1.2. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

1.3. Tilgangur félagsins er að gæta sameiginlegra hagsmuna félagsmanna sinna og virkja þá í félagsstarfsemi innan skólans. Félagið starfar ávallt á lýðræðislegum grundvelli.

1.4. Í atkvæðagreiðslum innan NFMH skal einfaldur meirihluti ráða nema annað sé tekið fram í lögum. Standi atkvæði á jöfnu skal tillagan felld.

1.5. Allir félagsfundir innan NFMH skulu opnir öllum félagsmönnum þess.

1.6. Skráðir meðlimir NFMH fá ekki greitt í peningum fyrir hvers konar störf sem tengjast eða eru í þágu NFMH.

1.7. NFMH skal stuðla að jafnrétti og virðingu innan félagsins.

1.7.1 Allir félagsmenn NFMH eiga að vera vinir

1.7.2. Félög og ráð innan NFMH skulu hafa jafnrétti og virðingu að leiðarljósi í starfi sínu.

1.7.2.1 Engin ráð, kosnum listakosningum, innan NFMH skulu vera einkynja.

1.7.3. Engum skal vera mismunað í starfi NFMH af grundvelli kyns, kynþáttar, útlits, aldri, kynhneigðar, fötlunar, trúar, stjórnmálaskoðana  o.s.frv.

1.8.1. Allt útgefið ritefni undir nafni NFMH skal fara í gegnum ritskoðun kjarnastjórnar. Skal ritið hafa borist til kjarnastjórar að minnsta kosti tveimur sólarhringjum áður en ritið er sent prentun.2. STJÓRNSKIPAN

 

2.1. Stjórn NFMH.

2.1.1. Stjórn NFMH er skipuð forseta, varaforseta, gjaldkera, markaðsstjóra, IB-fulltrúa og skólastjórnarfulltrúa, sem er kjörinn á haustönn, ásamt oddvitum leikfélags, listafélags, málfundafélagsins, Myndbandabúa, skemmtiráðs auk ritstjóra Beneventum. Þeir einir hafa atkvæðisrétt innan stjórnar NFMH.

2.1.2. Forseti skal koma fram sem fulltrúi NFMH gagnvart aðilum utan skóla sem innan. Hann skal leitast við að efla einingu félagsmanna NFMH og stuðla að öflugu og fjölbreyttu félagslífi. Forseti er áheyrnarfulltrúi nemenda í skólastjórn og skólanefnd. Forseti skal sitja sem formaður lagabreytinganefndar. Forseti skal boða til stórfélagsfundar í upphafi hverrar annar og félagsfunda eftir þörfum. Forseti skal undirrita alla samninga á vegum NFMH og skulu þeir samningar standa einir gagnvart NFMH. Forseti skal sjá til þess að vefsíða NFMH sé vel starfhæf og miðli öllum þeim upplýsingum sem félagsmenn gætu þurft að nálgast. Forseti skal vera orðinn fullra 18 ára áður en hann hefur störf á haustönn.

2.1.3. Varaforseti er staðgengill forseta og ábyrgðarmaður alls útgefins efnis á vegum NFMH. Öll útgáfa á vegum NFMH er háð samþykki varaforseta félagsins. Varaforseti ritar fundargerðir stjórnar NFMH og heldur reglu á skjalasafni NFMH, Bessastöðum. Varaforseta ber að birta fundargerðir stjórnar, stórfélagsfunda og skólafunda NFMH innan við viku frá fundum. Varaforseti skal standa að útgáfu Skaramúss sem  skal koma út einu sinni á ári. Ef Skaramúss er símaskrá, skóladagbók eða annað í þeim dúr skal hún gefin út snemma á haustönn og skal varaforseti halda til haga þremur eintökum úr hverri útgáfu fyrir skjalasafn NFMH. Varaforseti skal sitja í vefnefnd og sjá til þess nefndinni berist það efni sem birtast skal á heimasíðu skólans, og eru þar með talin lög þessi með öllum þeim breytingum sem á þeim kunna að verða gerðar. Varaforseti skal einnig sitja í lagabreytingarnefnd.

2.1.4. Gjaldkeri hefur yfirumsjón með öllum fjármálum og reikningum á vegum NFMH að frátöldum fjármálum verslananna Matsölu MH og Mararþaraborgar. Gjaldkeri hefur rétt til að yfirfara bókhald og rekstur Matsölunnar og Mararþaraborgar og gera athugasemdir ef þurfa þykir. Gjaldkeri annast fjárveitingar úr sjóði NFMH með samþykki stjórnar NFMH. Gjaldkeri skal fara yfir helstu útgjöld og innkomur nemendafélagsins á skólafundum, veita félagsmönnum yfirlit yfir bókhald sé þess óskað og einnig birta opinberlega yfirlit yfir helstu fjárveitingar í lok hverrar annar. Gjaldkera ber að skila endurskoðuðum reikningum fyrir 1.júlí til nýkjörinnar stjórnar NFMH. Gjaldkeri á jafnframt sæti í skólastjórn. Gjaldkeri skal vera orðinn átján ára við upphaf haustannar.

2.1.5. Skólastjórnarfulltrúi situr í skólastjórn. Hann skal vera tengiliður dagskólanemenda við yfirvöld skólans. Berist skólastjórnarfulltrúa ósk frá dagskólanemanda um að ákveðið mál skuli tekið upp á skólastjórnarfundi ber honum að verða við þeirri ósk, skuli það tengjast skólanum eða nemendafélaginu. Skólastjórnarfulltrúi situr í stjórn NFMH og skal vera tengiliður stjórnar við embættismenn félagsins. Skólastjórnarfulltrúa ber að hafa fullt samráð við forseta NFMH. Skólastjórnarfulltrúi skal taka sæti í markaðsnefnd og standa að útgáfu félagsskírteina í samráði við markaðsnefnd. Hann situr í lagabreytinganefnd. Hann skal einnig vera tengiliður stjórnar NFMH við rekstrarstjóra Matsölu MH

2.1.6. Markaðsstjóri skal hafa yfirumsjón með markaðsnefnd NFMH sem kjarnastjórn skipar á vorönn. Hann ber ábyrgð á útgáfu félagsskírteina og öllum helstu fjáröflunum NFMH. Markarðsstjóri situr í stjórn NFMH og skólastjórn. Hann, í samráði við forseta og gjaldkera, undirbýr og fer yfir þá samninga sem NFMH gerir og sér um að þeim sé framfylgt.

2.1.7 Kjarnastjórn, skipuð af forseta, varaforseta, gjaldkera, skólastjórnarfulltrúa og markaðsstjóra, skal hafa yfirumsjón með öllum viðburðum NFMH. Þar getur forseti beitt neitunarvaldi komist kjarnastjórnin að þeirri niðurstöðu að umtalaðar aðgerðir séu skaðlegar nemendafélaginu. Þar að auki geta forseti og varaforseti beitt neitunarvaldi á útgáfu hvers kyns efnis frá nemendafélaginu teljist efnið skaðlegt því.

 

 

3. FÉLÖG OG RÁÐ

 

3.1. Innan vébanda stórfélags NFMH starfar stjórn og sextán félög og ráð: Skemmtiráð, lagningardagaráð, ráð Óðríks Algaula, leikfimifélag, leikfélag, listafélag, málfundafélag, myndbandabúi, ritstjórn Beneventi, ritstjórn Fréttapésa, búðarráð, útvarpsráð, góðgerðarfélag, hinseginfélag, Matráður og umhverfisráð, hvert með sitt starfssvið.

3.1.1. Innan stórfélags NFMH starfa einnig þrjár nefndir, Mímisbrunnur, vefnefnd og markaðsnefnd. Nýkjörin stjórn velur í vefnefnd og ásamt markaðsstjóra í markaðsnefnd í lok vorannar. Í Mímisbrunni sitja meðlimir Gettu betur liðs skólans og liðsstjórar.

3.1.2. Hvert félag/ráð skal í upphafi haustannar auglýsa eftir nýnema sem hefur áhuga á að starfa með viðkomandi félagi. Félagið velur einn til tvo nýnema úr umsóknum og verður hann þar með meðlimur í viðkomandi félagi.

3.1.3. Stjórnir félaganna skulu mæta á fund með stjórn NFMH í upphafi hverrar annar og kynna henni markmið sín.

3.2 Kjarnastjórn er heimilt að ávíta sérhvern félaga stórfélags gegni sá hinn sami ekki lögboðnum skyldum sínum. Einnig er kjarnastjórn heimilt að ávíta ráð eða nefndir sinni þau ekki lögboðnum skyldum. Áminningum skal skilað skriflega til oddvita ef ráðið hefur skráðan oddvita en annars til einstaklings innan ráðs eða nefndar. Ef ávítur bera ekki árangur skal kjarnastjórn taka upp mál þeirra á skólafundi. Forseti eða varaforseti skal mæla fyrir tillögu um brottrekstur með skömm. Fáist samþykki meirihluta skal sá sem gegnir viðkomandi stöðu láta af öllum skyldum og skammast sín, og stjórn NFMH auglýsa eftir eftirmanni eins og lög segja til um. Sama gildir um ráð/nefnd. Ef um ráð/nefnd er að ræða sem annars væri kosið að vori, skal kjósa um nýtt/nýja innan tíu daga frá samþykktri brottrekstrartillögu eins og lög segja til um. Skal kjarnastjórn þó leitast við að fara varlega í brottrekstur og reyna að velja tímapunkt af kostgæfni.

 

3.3. Beneventum:

3.3.1. Ritstjórn Beneventi er skipuð fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum. Ritstjóri Beneventi situr einnig í stjórn.

3.3.2. Beneventum er málgagn félagsmanna NFMH. Ritstjórn Beneventi sér um útgáfu þess og skal hún ákveða efni hverju sinni.

3.3.5. Beneventum skal gefið út einu sinni á önn hið minnsta og skal ritstjórn Beneventi afhenda varaforseta NFMH þrjú eintök af hverri útgáfu til varðveislu í skjalasafni NFMH.

 

3.4. Búðarráð:

3.4.1. Búðarráð er skipað þremur til fimm meðlimum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.4.2. Markmið búðarráðs er að ýta undir almenna kæti, lífsgleði og afköst nemenda innan NFMH.

3.4.3. Verksvið búðarráðs er að halda markað sem býður upp á vörur sem MH-ingar hafa skapað, t.d. tónlist, fatnað o.s.frv. Markaðurinn skal starfræktur a.m.k. einu sinni á önn og alltaf þegar framboð getur svarað eftirspurn.

3.4.5. Búðarráð skal gera sitt besta í að gera nemendum það mögulegt að skiptast á hinum ýmsu miðlum, svo lengi sem að slík viðskipti brjóta ekki gegn höfundarrétti. Geta viðskiptavinir nýtt sér þessa þjónustu án endurgjalds. Búðarráð skal auðvelda nemendum að skiptast á skólabókum í byrjun hverrar annar með skólabókamarkaði.

3.15.6. Búðarráð velur sér gjaldkera í samráði við stjórn NFMH. Hann einn skal hafa umsjón með fjármálum ráðsins í samvinnu við gjaldkera NFMH. Gjaldkeri Búðarráðs skal vera orðinn fullra átján ára í byrjun haustannar.

3.15.7. Gjaldkeri Búðarráðs skal vera fjárráða og veraldarvanur einstaklingur.

3.15.8. Búðarráð skal halda Tískuviku NFMH fyrstu viku októbermánaðar.

 

3.5. Fréttapési:

3.5.1. Ritstjórn Fréttapésa er skipuð þremur til fimm fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.5.2 Hlutverk Fréttapésa er að segja fréttir,miðla upplýsingum, gera gys að líðandi stundu og miðla hugmyndum nemenda. Fréttapési skal vera félagsmönnum NFMH til ánægju og yndisauka og skal gefinn út að minnsta kosti þrisvar sinnum á hverri önn.

3.5.3. Ritstjórn Fréttapésa skal halda til haga þremur eintökum af bæklingum úr hverri útgáfu hans og afhenda varaforseta NFMH til varðveislu í skjalasafni NFMH.

 

3.6. Góðgerðarráð

3.6.1. Góðgerðarfélag er skipað þremur til fimm fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.6.2. Allir meðlimir góðgerðarfélags skulu vera góðir. Ekki vondir.

3.6.3. Góðgerðarfélag skal sjá til þess að tvær góðgerðavikur séu haldnar á hverju skólaári. Ein vika skal haldin á hvorri önn en frekari tímasetningu ákveður góðgerðarfélag í samstarfi við stjórn NFMH.

3.6.5 Góðgerðarfélag ákveður, í sameiningu við stjórn NFMH, til hvaða málefnis ágóði viknanna rennur.

3.6.6. Góðgerðarfélagi er skylt að auglýsa dagskrá vikunnar, fyrir nemendum skólans, ekki seinna en viku áður en hún hefst.

3.6.7. Góðgerðarfélagi er skylt að afhenda gjaldkera stjórnar NFMH ágóða hvers dags fyrir sig og fara vel yfir stöðuna með honum.

 

3.7. Lagningardagaráð:

3.7.1. Lagningardagaráð er skipað fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.7.2. Lagningardagaráð sér um og skipuleggur lagningardaga þ.e. vinnudaga nemenda og kennara þar sem hefðbundið skólastarf er brotið upp. Ráðið starfar í samráði við stjórn NFMH og skólastjórn.

3.7.3. Lagningardagaráð velur sér gjaldkera í samráði við stjórn NFMH. Hann einn skal hafa umsjón með fjármálum ráðsins í samvinnu við gjaldkera NFMH. Gjaldkeri Lagningardagaráðs skal vera orðinn fullra átján ára í byrjun haustannar.

 

3.8. Leikfélag:

3.8.1. Stjórn leikfélagsins er skipuð fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum. Oddviti leikfélags situr einnig í stjórn.

3.8.2. Stjórn leikfélagsins skal standa fyrir leiksýningu(m) á skólaárinu, standa fyrir leiklistarnámskeiðum, fá til liðs við sig leikstjóra og aðra aðstoðarmenn eftir því sem þurfa þykir. Stjórn leikfélagsins skal einnig vera reiðubúin til þess að standa fyrir uppákomum á  árshátíð á vorönn.

3.8.3. Stjórn leikfélagsins velur sér gjaldkera í samráði við stjórn NFMH. Hann einn skal hafa umsjón með fjármálum ráðsins í samvinnu við gjaldkera NFMH. Gjaldkeri stjórnar leikfélagsins skal vera orðinn fullra átján ára í byrjun haustannar.

3.8.4. Í lok vorannar skal fráfarandi leikfélagsstjórn afhenda nýkjörinni leikfélagsstjórn aðstöðu Leikfélagsins, Undirheima, í því ástandi að aðstaðan sé hrein og svartmáluð.

3.8.5. Leikfélagsstjórn skal á hverri haustönn halda skemmtilegan atburð í fjáröflunarskyni. Skal hann vera svo skemmtilegur að allir vilji mæta og skal enginn hafa nokkurn efa um stórágæti Leikfélags að atburðinum loknum. Allur hagnaður af atburðinum skal renna óskiptur í Leikfélagssjóð.

3.8.6. Leikfélagsstjórn skal á haustönn halda viðburðinn ,,Sleiktu hnetur”. Er sá viðburður forkeppni fyrir ,,Leiktu betur” - leikhússportkeppni framhaldsskólanna og mun því sigurliðið taka þátt í þeirri keppni og vonandi bera sigur úr býtum.

 

3.9. Leikfimifélag:

3.9.1. Stjórn leikfimifélags er skipuð þrem til fimm fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.9.2. Stjórn leikfimifélags hefur yfirumsjón með íþróttastarfsemi á vegum NFMH. Hún skal annast skipulagningu og umsjón íþróttamóta.

3.9.3. Leikfimifélag skal halda skipulagt íþróttamót á hverju ári og skal þar keppt í fjölbreyttum íþróttagreinum. Keppnin skal bera nafnið Hlíðakapp. Þátttaka á mótinu skal vera ókeypis og einskorðast við nemendur Menntaskólans við Hamrahlíð.

3.9.4. Leikfimifélag skal árlega sjá um glímukeppni milli forseta nemendafélagsins og rektors eða konrektors MH í samstarfi við Leikfimifélagið.

 

3.10. Listafélag:

3.10.1.Stjórn listafélagsins er skipuð fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum. Oddviti listafélags situr einnig í stjórn.

3.10.2. Stjórn listafélagsins skal hafa samráð við þá hópa sem starfa á sviði lista innan NFMH. Það sér um skipulagningu tónleika, myndlistarsýninga, kvikmyndasýninga og annars sem list getur talist.

3.10.3. Stjórn listafélagsins skal standa fyrir minnst einum viðburði í hverjum mánuði.

3.10.4. Stjórn listafélagsins skal ávallt vera indy, trendy og arty.

 

3.11. Málfundafélag:

3.11.1. Stjórn málfundafélagsins er skipuð fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum. Oddviti málfundafélagsins situr í stjórn NFMH.

3.11.2. Málfundafélagið skal vera aðaltengiliður NFMH við M.O.R.F.Ís. sbr. grein 9.5.2. Málfundafélag skal í samráði við stjórn skipa þjálfara sem standa fyrir ræðunámskeiði þar sem Morfíslið MH er valið.

3.11.3. M.O.R.T.A.R. kallast innanskólaræðukeppni NFMH og skal Málfundafélagið sjá til þess að hún sé haldin, að minnsta kosti, einu sinni á hverju skólaári.

3.11.4. Að minnsta kosti einn meðlimur Mállfundafélagsins skal vera einherji til þess að auka flæði þar á milli.

3.11.5. Málfundafélagið skal standa fyrir málfundum eins oft og kostur gefst.

3.11.6. Málfundafélagið skal sjá um matarstyrki fyrir Gettu Betur og Morfísliðið.

3.11.7. Málfundafélagið skal sjá um alla auglýsingastarfsemi fyrir Gettu Betur í samstarfi við stjórn NFMH.

 

3.12. Myndbandabúi:

3.12.1. Stjórn myndbandabúa er skipuð fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum. Oddviti myndbandabúa situr í stjórn NFMH.

3.12.2. Stjórn myndbandabúa hefur yfirumsjón með myndbandatækjakosti NFMH og skal hjálpa öðrum ráðum og nefndum við myndbandagerð ef beðið er um aðstoð. Hún skal taka upp á myndbönd allar þær uppákomur á vegum NFMH er þurfa þykir og reyna að koma frá sér öðru uppteknu efni til skemmtunar meðlimum nemendafélagsins.

3.12.3 Við notkun dróna Myndbandabúa skal sýna aðgætni og almenna skynsemi. Ekki er heimilt að nota eða lána drónann við önnur störf en störf Myndbandabúa. Ekki er heimilt að vera undir áhrifum vímugjafa við notkun drónans. Ekki skal fljúga drónanum í litlu rými. Ekki skal fljúga drónanum í rigningu, snjókomu eða miklum vindi.

 

3.18. Umhverfisráð

3.18.1. Umhverfisráð er skipað fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.18.2. Tilgangur umhverfisráðs er að vekja athygli á umhverfismálum og hvetja nemendur og starfsfólk MH til að berjast fyrir bættu umhverfi jafnt í og við skólann sem og utan hans.

3.18.3. Umhverfisráð tekur þátt í starfi umhverfisnefndar, m.a. í verkefnum tengdum Grænfánanum.

3.18.4. Umhverfisnefnd skipuleggur umhverfisdaga eða umhverfisviku með fjölbreyttum viðburðum a.m.k. einu sinni á ári.

 

3.13. Ráð Óðríks Algaula:

3.13.1. Ráð Óðríks Algaula er skipað fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.13.2. Óðríkur Algaula er lagasmíðakeppni NFMH. Óðríkur Algaula á að stuðla að því að félagsmönnum NFMH gefist kostur á að láta ljós sitt skína á sviði lagagerðar. Ekki skal aðeins keppa um besta lagið, heldur að fleiri þáttum s.s. frumlegasta laginu, besta textanum, bestu sviðsframkomunni og hverju því sem ráð Óðríks Algaula hefur áhuga hverju sinni.

3.13.3. Lög og textar í Óðríki Algaula mega ekki hafa heyrst opinberlega fyrr. Ráð Óðríks Algaula ræður hverju sinni hve mörg lög höfundar mega hafa í keppninni.

3.13.4. Dómnefndin í Óðríki Algaula skal vera skipuð reynsluríku fólki á sviði lagagerðar, þá skal forðast að hafa starfsfólk skólans eða annað fólk sem getur talist hlutdrægt í dómnefnd.

3.13.5. Óðríkur skal vera haldinn á seinni hluta haustannar.

3.13.6. Söngkeppni NFMH skal skipulögð af ráði Óðríks Algaula. Allir keppendur verða að vera meðlimir í NFMH. Sömu reglur gilda hvað varðar dómnefnd og í Óðríki Algaula.

3.13.7. Söngkeppnin skal haldin á fyrri hluta vorannar og sigurvegari hennar keppir fyrir hönd NFMH í söngkeppni framhaldsskólanna.

 

3.14. Skemmtiráð:

3.14.1. Skemmtiráð er skipað af fjórum til sex fulltrúum kosnum listakosningu í vorkosningum. Oddviti skemmtiráðs situr einnig í stjórn.

3.14.3. Skemmtiráð skipuleggur og sér um dansleiki á vegum NFMH. Það sér einnig um skipulagningu árshátíðar í samráði við stjórn félagsins. Allar skuldbindingar skemmtiráðs skulu samþykktar af stjórn félagsins

3.14.4. Gjaldkeri skemmtiráðs skal sjá til þess að stefgjöld séu ávallt borguð fyrir dansleiki.

3.13.5. Skemmtiráð skal halda eitt Evrókvöld á hverju skólaári í kringum Evróvisjón.

 

3.15. Útvarpsráð

3.15.1. Útvarpsráð er skipað þremur til fimm fulltrúum kosnum listakosningum í vorkosningum.

3.15.2 Útvarpsráð sér um útvarp í kosningaviku og í vikunni sem Óðríkur Algaula, lagasmíðakeppni NFMH, er haldin.

3.15.3. Í útvarpsvikum skal vera skipulögð dagskrá eftir skólatíma, frá kl. 16:15 - 23:00.

3.15.4. Dagskrá hverrar útvarpsviku skal að upplagi vera tónlistarspilun og dagskrárliðir í umsjón meðlima NFMH og Útvarpsráðs. Í Kosningaútvarpi eiga allir frambjóðendur kost á að kynna sig og framboð sitt á þar til úthlutuðum tíma ásamt þess að eiga ákveðinn auglýsingatíma í vikunni. Í útvarpi Óðríks verða keppendur kynntir, gömul lög og atburðir sem hafa staðið upp úr í hverri keppni spiluð og keppninni sjálfri útvarpað.

3.15.5. Allir sem eru í NFMH geta sótt um að vera með þátt í útvarpsvikum.

3.15.6. Útvarpsráð skal sjá til þess að allir angar hinnar fjölbreyttu tónlistarflóru eigi fulltrúa í hverri útvarpsviku og að fjölbreytileiki útvarpsþátta verði sem mestur.

3.15.7. Tímamörk eru á hverjum þætti, en þau fara eftir dagskrá og innihaldi hvers þáttar og verða sett í samráði við stjórn NFMH þegar unnið er úr umsóknum.

3.15.8. Útvarpið er að mestu ef ekki öllu leyti fjármagnað af auglýsingum sem eru valdar í samráði við stjórn NFMH.

3.15.9. Útvarpsráð velur sér gjaldkera í samráði við stjórn NFMH. Hann einn skal hafa umsjón með fjármálum ráðsins í samvinnu við gjaldkera NFMH. Gjaldkeri Útvarpsráðs skal vera orðinn fullra átján ára í byrjun haustannar.

 

3.15.  Matráður

3.15.1. Matráður er skipað þremur til fjórum fulltrúum kosnum í listakosningum á vorkönn.

3.15.2. Matráður skal útnefna ráðsmann/konu sem leiðir félagið og hefur yfirumsjón með starfssemi þess. Auk þess ber ráðsmaður/kona ábyrgð á öllu starfi Matráðs, þar með fjármálum.

3.15.3. Tilgangur Matráðs er að miðla matarvenjum ýmissa þjóða frá öllum heimshornum til nemenda Menntaskólans við Hamrahlíð.

3.15.4. Matráður skal í hið minnsta framreiða dýrindis súpu þrisvar sinnum á önn.

3.15.5. Matráður skal sjá til þess að allur sá varningur, s.s. matur og/eða drykkur skuli seldur á kostnaðarverði, eða eins nálægt því og auðið er.

3.15.6. Ef sala Matráðs á matvælum er í fjáröflunarskyni skal gr. 3.15.5. undantekin.

3.15.7. Nemendum Menntaskólans við Hamrahlíð býðst að koma með tillögu að uppskrift að súpu sem Mátráður skuli framreiða. Tillögur þær sem berast skal kosið um á opinberum vettfangi, t.d. á viðeigandi samfélagsmiðli. Ekki er þó þörf á því að taka slíka kosningu á skólafundi.

3.15.8. Matráður skal vera í samstarfi við þau ráð og félög sem þurfa á fjáröflun að halda.

3.15.9. Matráður skal vera til taks á hverjum þeim viðburðum þar sem aðstoð þarf við matargerð, t.d. grill.

 

3.17. Vefnefnd:

3.17.1. Vefnefnd skal halda uppi vefsetri nemendafélagsins, www.nfmh.is auk þess að sjá um netföng nemendafélgsins.

3.17.2. Vefnefnd er skipuð fjórum til sex fulltrúum sem stjórn NFMH skipar.

3.17.3.Vefnefnd skal uppfæra reglulega og tryggja góða ásýnd vefsíðu nemendafélagsins, nfmh.is. Þeir skulu sjá til þess í samstarfi við tiltekin ráð og embættismenn að allt efni rati inn á nfmh.is.

3.17.4. Vefnefnd ber skylda til að hjálpa hverjum innan stórfélags NFMH við hvers kyns tæknilega hluti, s.s. heimasíðugerð.

3.17.5. Knapi vefnefndar sér um öll tæknimál. Hann þarf að búa yfir góðri grunn tölvukunnáttu og vera fljótur að tileinka sér nýja hluti. Hann þarf einnig að hafa gott auga fyrir uppsetningu á texta og myndum.

3.17.6. Riddarar vefnefndar sjá um fréttaveitu síðunnar. Þeir sjá um að skrifa um allt það sem er að fara gerast, það sem er að gerast og það sem hefur nú þegar gerst og tengist nemendafélaginu á einn eða annan hátt. 2 – 4 riddarar skulu skipaðir í byrjun haust annar.

3.17.7. Vefnefndin skal vera í góðu sambandi við stjórn NFMH og öll ráð varðandi aðkomu þeirra að vefsíðunni. Vefnefndin skal hvetja og aðstoða alla við að koma sínu efni skýrt og greinilega inn á www.nfmh.is

 

3.18. Mímisbrunnur

3.18.1. Mímisbrunnur - öldungaráð NFMH er skipaður af Gettu Betur liðsmönnum skólans

3.18.2. Mímisbrunnur - öldungaráð NFMH skal standa fyrir innanskólaspurningakeppni á vorönn. Nafn keppninnar er geðþóttaákvörðun Mímisbrunns - öldungaráðs NFMH að hverju sinni. Meðlimir Mímisbrunns - öldungaráðs NFMH skulu vera dómarar og spurningahöfundar.

 

3.19 IB-ráð

3.19.1. IB-ráð skipað tveimur fulltrúum kosnum einstaklingskosningum í vorkosningum, einn af hverju ári.

3.19.2. Einn IB-fulltrúa skal sitja í stjórn NFMH.

3.19.3. IB-ráði ber að taka inn nýnema úr Pre-IB á haustönn (kallaður Prusi).

3.19.4. Hlutverk IB-ráðs er að hafa hagsmuni IB nema í huga til að auka aðgengi IB nema á atburðum innan skólans, og vinna með stjórn til að bæta samskipti þar á milli.

3.19.5. IB crew skulu þýða á ensku allar tilkynningar og auglýsingar sem stjórn NFMH gefur út.

3.19.6. Oddviti IB ráðs (nemi IB2) skal sitja fund með Stjórn NFMH í byrjun hvers mánaðar

 

3.20 Hinseginfélagið Bur

3.20.1 Hinseginfélagið Bur er sjálfstætt starfandi félag á vegum NFMH

3.20.2 Hinseginfélagið skal vera rödd NFMH í réttindabaráttu og jafnréttisumræðu hinsegin fólks. Jafnframt skal félagið, ásamt Feministafélaginu Emblu, stuðla að jafnrétti milli kynjanna og annara hópa í samfélaginu sem standa í jafnréttis -og réttindabaráttu.

3.20.3 Hinseginfélagið samanstendur af fjórum til fimm nemendum úr Menntaskólanum við Hamrahlíð, kosna í listakosningum á vorönn.

3.20.4 Hinseginfélagið skal hafa einn formann og einn varaformann skipaða innbyrðis í félaginu.

3.20.5 Hinseginfélagið skal vera tengiliður NFMH við önnur hinsegin félög víðsvegar á landinu, bæði í framhaldsskólum og annarstaðar og sjá utan um allt samstarf við þau.

3.20.6 Hinseginfélagið skal halda Hinseginviku NFMH hátíðlega á haustönn.

 

3.21. Feministafélagið Embla

3.21.1. Feministafélagið Embla er rödd NFMH í kynja og jafnréttisumræðu samfélagsins og skal stuðla að jafnrétti milli kynjanna og allra aðra hópa í samfélaginu sem standa í jafréttisbaráttu.

3.21.2. Stjórn Feministafélagsins Emblu samanstendur af þrem til fjórum nemendum úr Menntaskólanum við Hamrahlíð kosna í listakosningu á vorönn. Stjórnin skipar einn formann.

3.21.3. Stjórn Feministafélagsins Emblu skal vinna í nánu samstarfi við Landssamband femínistafélaga framhaldsskóla Íslands (L.F.F.Í.). Formaður Emblu hlýtur sæti í stjórn L.F.F.Í.

3.21.4. Stjórn Emblu er skylt að halda utan um 3-4 viðburði yfir kjörtímabilið og er hvatt til þess að vera með á hreinu hvað er í deiglunni hverju sinni í jafnréttismálum og miðla áfram umræðum í tengslum við það.

 

 

4. FÉLAGSAÐSTAÐA OG EMBÆTTISMENN

 

4.1. Aðstaða NFMH:

4.1.1. Norðurkjallari heitir félagsaðstaða NFMH. Þar eru aðsetur félaga, embættismanna og stjórnar NFMH. Forseti stjórnar NFMH hefur yfirumsjón með Norðurkjallara.

4.1.2. Himnaríki er tölvu-, vinnu- og fundaraðstaða félaga NFMH. Oddvitar félaganna bera almenna ábyrgð á umgengni þess.

4.2. Stjórn NFMH skal þremur vikum eftir upphaf skólaárs hafa skipað eftirtalda embættismenn NFMH; gæslumeistara, auglýsingastjóra, kjallaravörð, tækjaverði, myrkrahöfðingja, einherja, nuddara, flugnabana og flugnabanabana.

 

4.3. Gæsla:

4.3.1. Gæslumeistarar skipa félagsmenn úr NFMH sér til hjálpar við gæsluna.

4.3.2. Gæslunni ber skylda til að sjá til þess að engin vímuefni séu notuð í skólanum og/eða á lóð hans á meðan atburðum stendur. Þetta á m.a. við um tóbak.

4.3.4. Gæslumeistarar og fylgisveinar þeirra skulu ætíð vera allsgáðir og vel merktir á meðan þeir sinna störfum sínum.

4.3.5. Öllum þeim ráðum sem ætla að halda viðburði þar sem þjónustu gæslunnar er þörf er skylt að láta starfandi gæslumeistara vita af þeim atburði, staðsetningu, tímasetningu og umfangi með að minnsta kosti viku fyrirvara eða eins fljótt og dagsetning er ákveðin. Ef eitthvert þessara atriða er óákveðið þegar fyrirvari rennur út skal ráðið sem heldur atburðinn samt láta gæslumeistara vita af atburðinum og veita honum allar þær upplýsingar sem ráðið býr yfir varðandi atburðinn. Ráðið skal koma þeim upplýsingum sem upp á vantar til gæslumeistara eins fljótt og auðið er

 

4.4 Auglýsingagangsterar

4.4.1. Auglýsingagangsterar sjá um að auglýsa starfsemi á vegum NFMH. Auglýsingagangsterar skulu sjá um að hengja upp þær auglýsingar sem berast skrifstofu skólans eða nemendafélaginu, svo og að taka niður óheimilar og útrunnar auglýsingar.

 

4.6. Kjallaraverðir:

4.6.1 Kjallaraverðir skulu hafa eftirlit með félagsaðstöðu og stuðla að mannsæmandi umgengni. Þeir skulu í samstarfi við húsvörð, sjá um viðhald í félagsaðstöðu.

4.6.2. Kjallaraverðir skulu ekki þurfa að greiða aðgangseyri að skemmtunum og/eða öðrum uppákomum sem að einhverju eða öllu leyti eru haldnar í kjallaranum. Þeir skulu einnig vera allsgáðir og í einkennisbúningi kjallaravarða við þessi tilefni.

4.6.3. Kjallaraverðir skulu sjá til þess að minnsta kosti einn þeirra hjálpi til við undirbúning og frágang vegna atburða í Norðurkjallara nema að skipuleggjendur biðji um annað.

4.6.4. Kjallaraverðir skulu halda ítarlega og nákvæma skrá um staðsetningu sófa í Norðurkjallara. Umrædd skrá skal vera uppfærð í upphafi hverrar annar.

4.6.5. Kjallaraverðir skulu einnig aðstoða við uppröðun stóla og húsgagna fyrir atburði á vegum NFMH sem haldnir eru á Miklagarði.

 

4.7. Tækjamerðir:

4.7.1. Tækjamerðir skulu hafa yfirumsjón með tækjakosti NFMH, þeir skulu einnig í upphafi hvers skólaárs yfirfara tækjakost NFMH og skila til stjórnar NFMH lista yfir tækin. Þeir skulu svo í lok embættistíðar sinnar skila inn nýjum lista og taka þar fram allar breytingar á tækjakosti NFMH.

4.7.2. Hagnaður af tækum rennur til tækjasjóðs sem gjaldkeri NFMH hefur yfirumsjón með.

 

4.8. Myrkrahöfðingjar:

4.8.1. Myrkrahöfðingjar hafa umsjón með ljósmyndaaðstöðu NFMH og skulu þeir sjá um viðhald á tækjum þar. Myrkrahöfðingjar annast einnig myndatökur og viðhald myndasafns af skemmtunum og atburðum á vegum NFMH.

4.8.1. Myrkrahöfðingjar skulu taka myndir af öllum auglýsingum er gerðar eru fyrir NFMH því þær eru svo huggulegar.

 

4.9. Einherjar:

4.9.1. Einherjar eru klapplið NFMH. Þegar Miðgarðsormur er tekinn niður er það á ábyrgð Einherja að hengja hann aftur upp næsta virka dag.

4.9.2 Einherjum ber skilda til að hugsa vel um Miðgarðsorminn, þrífa hann fyrir fyrstu Gettu Betur keppni ársins og lengja hann um 10 cm og fylla, við hvern sigur MH í hverskyns keppnum.

 

4.10. Markaðsnefnd:

4.10.1. Markaðsnefnd er skipuð félagsmönnum NFMH auk markaðsstjóra.

4.10.2. Markaðsstjóri er formaður Markaðsnefndar og hlýtur hann sæti í stjórn.

4.10.3. Nýkjörin stjórn NFMH skipar meðlimi í markaðsnefnd.

4.10.4. Markaðsnefnd skal aðstoða NFMH við auglýsinga- og styrktaröflun í miðla á vegum félagsins, t.d. Beneventum og Skaramúss.

4.10.5. Markaðsnefnd skal sjá um útgáfu félagsskírteina.

4.10.6. Markaðsnefnd skal starfa náið með þeim ráðum sem sjá um viðkomandi miðla. Ráðin og stjórn skulu setja saman verðskrá sem markaðsnefnd hefur til hliðsjónar.

 

4.11. Húsbandsstjóri:

4.11.1. Húsbandsstjóri er skipaður af stjórn NFMH hverja haustönn. Hann skal hafa yfirumsjón með húsbandi og öðrum skyldum sem gleðisveitarráð hafði áður. Þar á meðal stofnun húsbands og lyklavöld af æfingaraðstöðu nemenda. Húsbandsstjóri skal vera tónlistarlega þennkjandi með suðrænt og seiðandi útlit.

4.11.2. Húsband NFMH skal semja eitt frumsamið Evróvisjón lag og senda í undankeppni Evróvisjón á Íslandi. Einnig skal húsbandið spila lagið á Evrókvöldi NFMH.

 

4.12. Nuddarar stjórnar:

4.12.1. Stjórn NFMH skal skipa tvo einstaklinga, einn af hvoru kyni, sem sérstaka nuddara stjórnarinnar. Mikið álag fylgir því að vera í stjórn og er þetta því þarft embætti. Nuddarar stjórnarinnar skulu vera með hendur sem geta unnið kraftaverk og hafa einstaklega róandi nærveru.

 

4.13. Flugnabani:

4.13.1. Flugnabani NFMH hefur það hlutverk að drepa allar bananaflugur sem að ráfa um ganga skólans í götum og hádegishléum. Flugnabani NFMH fær því rafmagnsflugnaspaða til að ná sem mestum árangri og fær hann ókeypis 3 vikna námskeið um meðhöndlun á rafmagnsflugnaspaða. Reynsla er mikilvæg í þessu embætti; flugnabaninn skal vita hvar helstu uppsprettustaðir bananaflugnanna eru og er því æskilegt að hann sé á 3.-4. ári. Þrátt fyrir að vera flugnabani á hann að vera almennt mikill dýravinur og hjálpa þeim dýrum sem  kunna að koma inn í MH óboðin að finna leið sína út úr skólanum. Á mánudögum skal flugnabani NFMH klæðast bol með einhvers konar dýri framan á.

4.13.2. Eigi má fella niður embætti þetta með nokkrum hætti, nema það ógni þjóðaröryggi og samþykkt fyrir niðurfellingu verður að ganga í gegn á 4 skólafundum í röð til þess að hún taki gildi.

 

4. 14. Flugnabanabani NFMH

4.14.1 Flugnabanabani NFMH er embætti sem er í stöðugri baráttu við flugnabana NFMH, og ríkir eilíf togstreita þeirra á milli.

4.14.2 Flugnabanabani NFMH er gjarnan afbrýðissamur út í Flugnabana og er skyldugur til að útrýma allri starfsemi Flugnabanans.

4.14.3 Í lok vorannar skal efla til árlegrar skyrglímu á milli flugnabana og flugnabanabana á Matgarði.

4.14.4 Sigurvegarinn hlýtur flugnabanabananastyttu NFMH og Taparinn fer bæði í Flugnabanabann og Flugnabanabanabann.

 

4.16. Skreytinganefnd NFMH

4.16.1. Skreytinganefnder skipuð 3-5 manneskjum af stjórn NFMH á haustönn.

4.16.2. Skreytingarnefnd skal sjá um skreytingar innan veggja skólans fyrir ýmsa viðburði Nemendafélagsins sem og hátíðir.

4.16.3. Skreytingarnefnd skal vera í nánu samstarfi við auglýsingagangstera og önnur ráð.

4.16.4. Nefndin sjálf skal sjá um innkaup efnis en öllum félagsmönnum er heimilt að aðstoða við skreytingar.

 

 

5. FUNDIR

 

5.1. Skólafundir:

5.1.1. Skólafundir eru æðsta ákvörðunarvald í öllum málum er varða NFMH.

5.1.2. Félagsmenn NFMH hafa einir viðverurétt á skólafundum.

5.1.3. Breytingar á lögum NFMH fara aðeins fram á skólafundum, sbr. þó grein 10.3.4.

5.1.4. Skólafundur sér um að túlka lög NFMH.

5.1.5. Forseti NFMH boðar skriflega til skólafundar a.m.k. með viku skóladaga fyrirvara á a.m.k. fjórum stöðum í skólanum. Skal fundurinn einnig tilkynntur í kallkerfi skólans. Skal í fundarboði með tveggja daga fyrirvara tilgreina stað og stund, auk þess sem öll þau mál er fyrir fundinum liggja skulu rækilega kynnt, þannig að félagsmenn NFMH geti tekið afstöðu til þeirra á málefnalegan hátt. Breytinga- og viðaukatillögur sem ekki hafa borist stjórn NFMH innan auglýsts tíma hljóta ekki afgreiðslu á fundinum.

5.1.6. Í það minnsta 5% félagsmanna NFMH getur krafist þess að skólafundur sé haldinn. Einfaldur meirihluti ræður samþykktum fundarins. Skólafundur telst því aðeins gildur að a.m.k. 5% félagsmanna séu viðstaddir.

5.1.7. Forseti NFMH setur fundinn og stjórnar kjöri fundarstjóra og fundarritara. Um skólafundi gilda almenn fundarsköp.

5.1.8. Fundargerðir skólafunda skal birta á heimasíðu NFMH innan viku frá fundi.

5.1.9. Fundarstjóri hvers skólafundar fær titilinn Forseti skólafundar og fær hann afhenta bjölluna Búkollu. Forseti skólafundar hefur leyfi til að beita Búkollu til að slíta máli hvers þeirra sem flytur langdregið eða samhengislaust þvaður á skólafundi. Gildir þetta um alla viðstadda, bæði unga sem aldna.

5.1.10. Á hverjum skólastjórnarfundi skulu eftirfarandi ákvæði gilda:

Forseti skal koma með hatt sinn og poka.

Þá dregur forseti skömm úr hatti sínum fyrir hvern þann meðlim, ráð, embættismann eða aðrar manneskjur sem hafa ekki skilað sínu fyrir hönd NFMH eða haft slæm áhrif á starfsemi félagsins og einnig dregur hann gott úr poka fyrir hvern þann sem þykir hafa staðið sig vel fyrir hönd NFMH.

Allir meðlimir nemendafélagsins geta skilað inn skömm eða gotti til einhvers félags, ráðs, embættismans, stjórnarmeðlims, almennum meðlim nemendafélasins eða öðrum manneskjum utan nemendafélagsins. Í skömm/gotti sinni/sínu þarf hann að skilgreina ástæður skammarinnar/gottsins og skila skömminni/gottinu til lagabreytingarnefndar 2 dögum fyrir seinasta skólafund vorannar. Lagabreytingarnefnd þarf að kanna hvort skammirnar/gottið sé/u á rökum reist/ar og ef þær/það standast/stenst. Allar þær skammir sem ekki standast verða rifnar af fundarstjóra og hann skal síðan segja eftirfarandi:

,,Eftirfarandi skammir eru uppspuni og skulu þeir sem skrifa til sín taka”

Ef skammirnar eru á rökum reistar skal fundarstjóri segja:

,,Skömm á aðra skíta,

skárra ef í eigin barm myndir líta.”

Þá mun forseti NFMH rísa upp og segja: ,,Heyr, heyr”

En þar á eftir skal hann ganga með hatt sinn og lesa allar þær skammir (allar skammir skulu vera lesnar orðréttar upp í samræmi við gildandi höfundarétt) sem fengu hljómgrunn lagabreytingarnefndar.

Eftir upplestur skammanna skal forseti segja: ,,Og megi þeir bæta sig í framtíðinni”.

Næst þar á eftir skal forseti taka poka sinn og draga þar upp öll þau gott sem að fengu hljómgrunn lagabreytingarnefndar. Eftir upplesturinn skal forseti segja:

,,Takk, takk og megi gleði og gæfa fylgja ykkur í framtíðinni og heiminum eftir lífið ef hann er til”

Ef að engar skammir berast inn, skal lagabreytingarnefnd taka að sér að útdeila gotti og skömmum. Engu að síður má lagabreytingarnefnd útdeila gotti og skömmum jafnvel þó að mikið af ábendingum berist inn.

Tekið skal fram að ein manneskja, ráð, félag, embættismaður, stjórnarmeðlimur getur fengið bæði skömm úr hatti forseta og gott úr poka hans.

5.1.10.1 Eftir upplestur skamma og hrósaverður boðið upp á syndaaflausn. Hver sá sem hefur þá eitthvað sem hann vill létta af hjarta sínu má stíga á svið og biðjast fyrirgefningar. Kjarnastjórn hefur þá 10 sekúndur, nákvæmlega, til að funda um hvort að veita eigi fyrirgefningu. Sé fyrirgefning veitt skal forseti taka upp bikar sinn fylltan vígðu vatni. Hann skal því næst sækja vatn í lófa sinn, strjúka hendinni yfir andlit syndgarans og segja hátt og skýrt: „Vér fyrirgefum þér!“.

 

5.2. Umræðufundir:

5.2.1. Umræðufundi skal forseti NFMH boða til, þegar þurfa þykir. Þar skal vera fulltrúi frá hverju félagi og skal hann geta greint frá útgjöldum félagsins. Hlutverk fundanna skal vera að auka almenna umræðu um störf NFMH og auðvelda þátttöku hins almenna félagsmanns í starfi þess.

 

5.3. Stjórnarfundir:

5.3.1. Stjórnarfundir NFMH fara með daglega stjórnun NFMH. Þeir skulu eigi fara sjaldnar fram en vikulega og skal forseti NFMH boða til þeirra á óyggjandi hátt.

5.3.2. Stjórnarfundir hafa umboð til ákvarðanatöku í hagsmunamálum félagsmanna milli skólafunda. Allir félagsmenn í NFMH hafa tillögurétt á stjórnarfundum NFMH.

5.3.3. Stjórn NFMH situr stjórnarfundi. Félagsmenn í NFMH mega sitja fundi í umboði stjórnar NFMH.

5.3.4. Stjórnarfundur telst því aðeins gildur að meirihluti stjórnar NFMH sitji fundinn.

 

5.4. Stórfélagsfundir og smáfélagsfundir:

5.4.1. Stjórn NFMH skal boða til stórfélagsfundar í upphafi hverrar annar og hann sitja fulltrúar allra félaga auk embættismanna NFMH. Hlutverk hans er að skipuleggja félagsstörf annarinnar. Á fundinum skulu lagðar fram starfsáætlanir félaga NFMH fyrir önnina.

6.4.2. Smáfélagsfundir eru fundir sem stjórn NFMH boðar embættismenn og fulltrúa félaga á, til skrafs og ráðagerða, eftir þörfum.

 

 

6. KOSNINGAR

 

6.1. Kjörgengi og kosningarétt hafa eingöngu félagsmenn í NFMH.

6.2. Tvennar kosningar skulu haldnar á skólaárinu: vetrarkosningar og vorkosningar.

6.3. Vetrarkosningar skulu haldnar í lok haustannar. Þá skal kosið í embætti skólastjórnarfulltrúa. Í þessum kosningum hafa allir félagsmenn NFMH kosningarétt. Allir félagsmenn NFMH hafa kjörgengi.

6.4. Vorkosningar skulu haldnar í lok vorannar og skal þá kosið í eftirtalin ráð: Forseti, varaforseti, gjaldkeri og markaðsstjóri. Þá skulu einnig kosnir þriggja til fjögurra manna listar í stjórnir eftirfarandi félaga: Femínistafélagið Embla og Matráður. Einnig skulu kosnir þriggja til fimm manna listar í stjórnir eftirtalinna félaga: búðarráð, góðgerðafélag, hinseginfélagið Bur, leikfimifélag og ritstjórn Fréttapésa. Einnig skulu kosnir fjórir til sex manna listar í stjórn eftirtalinna félaga: lagningardagaráð, leikfélag, listafélag, málfundarfélag, myndbandabúa, ráð Óðríks Algaula, ritsjórn Beneventi, skemmtiráð og umhverfisráð.

6.4.1. Við kosningu í vorkosningum skal listaframboð nefna einn einstakling oddvita listans og skal hann vera í forsvari fyrir listann.

6.4.2. Oddvitar málfundafélags, leikfélags, listafélags, skemmtiráðs og ritstjóri Beneventum eru einnig í framboði til stjórnar NFMH.

6.5. Frambjóðandi til stjórnar NFMH verður að hafa lokið að minnsta kosti tveimur önnum í skólanum.

6.5.1. Frambjóðandi til gjaldkera NFMH skal vera orðin fullra 18 ára við upphaf haustannar

6.5.2. Frambjóðandi til forseta NFMH skal vera orðin fullra 18 ára á við upphaf haustannar

6.6. Sami einstaklingurinn má hvorki bjóða sig fram til né gegna fleiri en einni stöðu sem kosið er til innan NFMH í senn. Undir þetta ákvæði falla ekki þau embætti og stöður sem stjórn félagsins skipar í.

6.7. Stjórn NFMH skal skipa þriggja manna kjörstjórn, þar af einn formann kjörstjórnar. Kjörstjórn skal annast framkvæmd kosninga og talningu í þeim. Meðlimir kjörstjórnar mega hvorki sitja í embætti innan NFMH né vera í framboði til þeirra. Kjörstjórn axlar ábyrgð gagnvart NFMH.

6.8. Að minnsta kosti átta skóladögum fyrir kosningar skal auglýst eftir frambjóðendum og eiga skrifleg framboð að hafa borist kosningastjóra fyrir auglýstan framboðsfrest til að teljast gild.

6.9. Kosningalög skulu birt opinberlega í hvert sinn sem auglýst er eftir framboðum í embætti innan NFMH.

6.10. Frambjóðendum eða fulltrúum þeirra er heimilt að vera viðstaddir talningu atkvæða í samráði við kosningastjóra.

6.11. Frambjóðendum er óheimilt að nota efni og aðstöðu NFMH til auglýsingagerðar.

6.12. Segi stjórn NFMH eða stjórnarmeðlimur af sér fyrir lok kjörtímabils síns ber stjórn að efna til kosninga áður en stjórnarmeðlimur lætur af störfum. Nema að forseta ákveði annað við sérstakar aðstæður, til að mynda ef uppkomast stórkostleg afglöp við starf. Stjórn NFMH þarf þá að sinna stöðunni þar til nýr er kosinn í stöðuna.

6.13. Láti embættismaður/stjórnarmeðlimur félags eða stjórnar NFMH af störfum fyrir lok kjörtímabils síns, skal stjórn NFMH ákveða hverju sinni hvernig staðið skal að ráðningu nýs arftaka hans. Komi ekki framboð til félags eða stöðu í nemendastjórn NFMH í vorkosningum, skal halda kosningar í upphafi haustannar. Komi þá ekki enn framboð skal nemendastjórn skipa í stöðuna.

6.14. Vanræki embættismaður/stjórnarmeðlimur félags eða stjórnar NFMH skyldur sínar, skal stjórn NFMH víkja honum úr embætti. Embættismaður/stjórnarmeðlimur sem verður fyrir brottrekstri af hendi stjórnar NFMH getur lagt fram beiðni að brottreksturinn verði borinn undir skólafund til synjunar og hefur til þess tvær vikur frá brottvikningu. Til að synjun teljist gild þarf 2/3 hluta atkvæða. Leggi embættismaðurinn/stjórnarmeðlimurinn ekki fram beiðni þess efnis innan tveggja vikna eða að synjun er felld á skólafundi stendur ákvörðun nemendastjórnar.

6.15. Ef meira en helmingur meðlima einhvers félags hafa sagt upp störfum þá skal efna til kosninga í viðkomandi félag sem fyrst.

6.16. Ef tveir eru jafnir í kosningum NFMH skal kosið aftur á milli tveggja efstu.

6.17. Ef auðir seðlar eru hlutfallslega fleiri en greidd atkvæði hæsta frambjóðanda nær hann ekki kjöri. Skal þá innan vikutíma auglýsa eftir nýjum frambjóðendum og halda í framhaldi af því nýjar kosningar. Ef einhver frambjóðandi nær enn ekki kjöri skal nemendastjórn skipa í stöðuna.

6.17.1. Ef frambjóðandinn er einn í framboði þarf hann að hljóta 2/3 til að ná kjöri

6.18. Kosningastjórar skulu birta niðurstöðu kosninga innan 24 klukkustunda eftir að kjörstað lokar að því tilskyldu að um virka daga sé að ræða.

6.19. Þeir aðilar sem taka við embættum, ráðum eða stjórn félaga innan NFMH skuldbinda sig til að fara í einu og öllu eftir lögum félagsins sem í gildi eru hverju sinni og skulu hafa til að bera þá ábyrgartilfinningu sem fylgir því að gegna starfi innan NFMH.

 

 

7. FJÁRMÁL 

 

7.1. Allir skráðir nemendur í NFMH greiða félagsgjald. Stjórn NFMH ákveður félagsgjald.

7.2. Greidd félagsgjöld NFMH skulu renna í nemendasjóð ásamt öllum ágóða af starfi félaga og hópa af skemmtanahaldi. Allar tekjur og gjöld skulu fara um ávísanareikning NFMH.

7.3. Innheimta félagsgjalda er í höndum nemendastjórnar í samráði við skrifstofu skólans.

7.4. Matsala MH og Mararþaraborg hafa sjálfstæðan fjárhag sem er á ábyrgð rekstraraðila hverju sinni og skulu þeir skrifa undir samning þar að lútandi við stjórn NFMH.

7.5. Stjórn NFMH skal tryggja helstu eignir félagsins fyrir þjófnaði og skemmdum af völdum elds og vatns.

7.6. Embættismönnum og félögum ber að skila stjórn NFMH fjárhags- og framkvæmdaáætlun í upphafi hverrar annar.

7.7. Ef ágreiningsmál koma upp varðandi fjárveitingar skulu þau mál leyst fyrir skólafundi.

7.8. NFMH ber enga skyldu né ábyrgð til þess að sjá þeim sem starfa í nafni félagsins fyrir matvælum né drykkjum.

 

 

8. VERSLUN

8.1. Á vegum NFMH starfa Mararþaraborg og Matsala MH, hvor með sjálfstæðan fjárhag. Matsala MH er þó rekin í samráði við skólastjórn.

8.2. Matsala MH:

8.2.1 Tilgangur matsölunar er að sjá nemendum MH fyrir hollum mat á viðráðanlegu verði, auk þess sem hún sér stúdentsefnum í nemendafélaginu fyrir hlutavinnu.

8.2.2. Rekstur matsölunar er ekki í gróðaskyni og skal verðum haldið í lágmarki hverju sinni.

8.2.3. Rekstur matsölunar skal vera ákveðinn af nemendastjórn NFMH í samráði við starfandi rekstrarstjóra matsölunar. Þær ákvarðanir sem teknar verða um störf rekstarstjóra, skulu vera í samráði við hann og honum tryggt sem best starfsöryggi. Rekstrarstjóri skal skrifa undir samning við NFMH um rekstur verslunarinnar.

8.2.4. Matsala MH skal starfa allt skólaárið.

8.2.5. Matsala MH hefur sjálfstætt bókhald sem er á ábyrgð rekstrarstjóra. Það skal endurskoðað í lok hverrar annar og skal þá berast gjaldkera NFMH.

8.2.1. Skólastjórnarfulltrúi skal vera tengiliður stjórnar við rekstrarstjóra. Rekstur matsölunar er nánar ákveðinn í samningi sem stjórn NFMH og skólastjórn gera sín í milli í upphafi hvers skólaárs.

 

9.3. Mararþaraborg, kaffisala:

9.3.1. Tilgangur með starfrækslu Mararþaraborgar er að veita hópum innan NFMH, sem í fjárþörf eru, tækifæri til fjáröflunar. Umsóknum um rekstur Mararþaraborgar skal skilað inn til nemendastjórnar fyrir hverja önn. Nemendastjórn skal ákveða hver fær umboð fyrir rekstrinum hverju sinni.

9.3.2. Mararþaraborg skal starfa allt skólaárið.

9.3.3. Mararþaraborgarstjórar, rekstraraðilar Mararþaraborgar, skulu við embættistöku skrifa undir samning um rekstur verslunarinnar.

9.4. Allir þeir sem koma að rekstri Matsölu MH og Mararþaraborgar með einum eða öðrum hætti skulu vera gildir félagar í NFMH.

 

 

10. AÐILD NFMH AÐ SAMVINNU MILLI SKÓLA

 

10.1. NFMH getur tekið þátt í samstarfi milli skóla sé það samþykkt á stjórnarfundi NFMH.

10.2. Starfsemi slíks skólasamstarfs sem NFMH er aðili að má ekki stangast á við lög NFMH.

10.3. Ákveði stjórn NFMH úrsögn úr samstarfi við aðra skóla, falla sjálfkrafa úr gildi allar lagabreytingar og reglugerðir er varða viðkomandi samstarf sérstaklega. NFMH ber að virða lög samstarfs sem þáttur er tekinn í, enda stangast þau ekki á við lög NFMH.

10.4. Samband íslenskra framhaldsskólanema:

10.4.1. NFMH er aðili að Sambandi íslenskra framhaldsskólanema.

10.4.2. Kjarnastjórn NFMH útnefnir SÍFara.

10.5. Mælsku- og rökræðukeppni framhaldsskóla á Íslandi (MORFÍS):

10.5.1. NFMH er aðili að MORFÍS sem er árleg mælsku- og rökræðukeppni milli framhaldsskólanema á Íslandi.

10.5.2. Dagleg afskipti á vegum NFMH af MORFÍS eru í höndum málfundafélags NFMH. Skal það jafnframt sjá um að skrá ræðulið NFMH til keppni árlega og borga þátttökugjald.

10.6. Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólanna:

10.6.1. NFMH tekur þátt í Gettu betur sem er árleg spurningakeppni milli framhaldsskólanna.

10.6.2. Stjórn NFMH skal skipa þjálfara og skal það gert fyrir septemberlok á ári hverju.

10.6.3. Mímisbrunnur og málfundafélagið, ásamt þeim sem situr í stýrihóp Gettu Betur fyrir hönd skólans, skulu fara með öll dagleg afskipti NFMH er tengjast Gettu betur.

 

11. UM LÖG NFMH

 

11.1. Stjórn NFMH er heimilt að setja reglugerðir um ýmsa þætti starfsemi NFMH stangist þær ekki á við þessi lög. Stjórnin skal kynna félögum NFMH þær reglugerðir sem hún setur í dreifibréfi innan viku frá setningu þeirra.

11.2. Breytingar á lögum NFMH fara aðeins fram á skólafundum. Lagabreytinganefnd hefur þó rétt til að samræma og lagfæra orðalag laga NFMH án innihaldsbreytinga, utan skólafunda.

11.3. Lagabreytinganefnd:

11.3.1. 11.3.1. Lagabreytinganefnd skipa: Forseti NFMH,Varaforseti NFMH og skólastjórnarfulltrúi ásamt einum til þremur félagsmönnum NFMH skipuðum af stjórn NFMH.

11.3.2. Hlutverk lagabreytinganefndar er að fjalla um allar tillögur að breytingum og viðbótum sem fram koma á lögum NFMH og kanna hvort þær brjóti í bága við aðra þætti laga NFMH. Þá skal nefndin samræma lögin og breytingatillögurnar með tilliti til þess að lagagreinarnar stangist ekki á. Nefndin skal einnig endurskoða lög NFMH einu sinni á ári hverju og leggja fyrir skólafund.

11.3.3. Lagabreytinganefnd skal vinna á lýðræðislegum grundvelli og gæta hlutleysis í hvívetna.

11.3.4. Lagabreytinganefnd hefur rétt til að samræma og laga orðalag laga NFMH, án innihaldsbreytinga, utan skólafundar.

11.3.5. Lagabreytinganefnd hefur rétt til að hafna lagabreytingatillögum og -viðbótum sem hún telur gagnslausar, óþarfar eða beinlínis skaðlegar starfsemi félagsins.

 

 

 

Lagabreytingar skulu berast hingað.

 

Uppfært 21. mars 2017

 

 

Um NFMH

NFMH stendur fyrir Nemendafélag Menntaskólans við Hamrahlíð og hefur félagið aðsetur í Norðurkjallara skólans. Félagið hefur verið starfrækt frá stofnun skólans árið 1966. Stjórn félagsins skipa tíu nemendur við skólann, kosnir til eins árs í senn.

Hafðu samband!
  • Nemendafélag Menntaskólans við Hamrahlíð
  • Hamrahlíð 10
  • 105 Reykjavík
  • nfmh@nfmh.is

 

  • Ábendingar vel þegnar á nfmh@nfmh.is!
Samfélagsmiðlar

    Facebook     Twitter     Instagram     YouTube


2017 NFMH. - Allur réttur áskilinn